Język polski - Gimnazjum nr 1 w Brodnicy
Strona Główna | Zadania powtórzeniowe | Kontakt |
Nawigacja
Strona Główna
Konkurs polonistyczny
Zadania powtórzeniowe
Podstawa programowa
Egzamin gimnazjalny

Kontakt
Przydatne linki
Rada Języka Polskiego
Słownik ortograficzny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Strona naszej szkoły
  RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Rodzaje literackie

EPIKA
LIRYKA
DRAMAT
Cechy:
 • podstawowa i nadrzędna forma wypowiedzi: narracja,
 • podmiot wypowiedzi: narrator,
 • świat przedstawiony ma charakter fabularny,
 • do epiki zaliczamy głównie utwory pisane prozą (rzadziej - wierszem). • Cechy:
 • podstawowa forma wypowiedzi: monolog liryczny,
 • podmiot wypowiedzi: podmiot liryczny,
 • tematyka: przede wszystkim emocje, subiektywne doznania i przekonania podmiotu lirycznego,
 • bogactwo środków stylistycznych,
 • do liryki zaliczamy głównie utwory wierszowane (jednak nie wszystkie).
 • Cechy:
 • podstawowa forma wypowiedzi: dialog (występują także monologi),
 • brak narratora/podmiotu lirycznego,
 • wyraziście zarysowana akcja, charakter fabularny,
 • do dramatu zaliczamy utwory przeznaczone do wystawienia na scenie.
 • Gatunki:

 • nowela,
 • opowiadanie,
 • powieść,
 • mit,
 • epos (epopeja),
 • baśń,
 • legenda,
 • podanie (ludowe),
 • przypowieść,
 • bajka narracyjna,
 • fraszka o charakterze narracyjnym,
 • poemat heroikomiczny.
 • Gatunki:

 • pieśń,
 • tren,
 • oda,
 • hymn,
 • elegia,
 • sonet.
 • Gatunki:

 • tragedia,
 • komedia,
 • dramat właściwy,
 • tragikomedia.


 • Gatunki mieszane (synkretyczne):
  ballada, powieść poetycka, dramat romantyczny, satyra.  GATUNKI LITERACKIE - słowniczek

  Bajka - krótki wierszowany utwór o charakterze dydaktycznym; zawiera morał (pouczenie); zazwyczaj jest alegoryczna (ukazane w niej postaci, głównie zwierzęta, jednoznacznie rozpoznajemy jako uosobienie ludzkich cech, zachowań). Bajka epigramatyczna jest krótsza i pozbawiona elementów epickich; bajka narracyjna ma formę opowiadania. Przykłady: I. Krasicki, Czapla, ryby i rak; Malarze; Ptaszki w klatce; Przyjaciele.

  Ballada - (zwykle) wierszowany utwór z pogranicza rodzajów literackich, tematycznie nawiązujący do ludowych podań, wydarzeń legendarnych lub historycznych. Ważne elementy: nastrój grozy i tajemniczości, obecność elementów fantastycznych, motyw winy i kary, liryczne partie opisowe (przyroda), narracja, obecność dialogów lub monologów. Przykłady: A. Mickiewicz, To lubię, Lilije, Rybka, Świtezianka.

  Baśń - utwór narracyjny, w którym bohaterowie swobodnie przekraczają granice między światem realistycznym a fantastycznym; charakterystyczne elementy: magiczne przedmioty, motyw wędrówki, poszukiwania czegoś, ukazanie walki dobra ze złem. Przykłady: Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Kot w butach.

  Dramat romantyczny - gatunek dramatu powstały w okresie romantyzmu i zrywający klasycznym podejściem do tego rodzaju literackiego: odrzucono jedność czasu, miejsca i akcji; łączono komizm z tragizmem, wzniosłość z groteską, elementy realistyczne z fantastycznymi; do akcji wprowadzono epizody niezwiązane ściśle z jej przebiegiem. Ważną cechą dramatu romantycznego jest włączenie do jego budowy elementów epickich (opowiadanie) i lirycznych (monologi liryczne, nastrojowość). Bohater tych utworów to charakterystyczny dla romantyzmu indywidualista, pełen wewnętrznych przeżyć i rozterek. Przykłady: A. Mickiewicz, Dziady; J. Słowacki, Balladyna.

  Dramat właściwy (obyczajowo-psychologiczny) - gatunek dramatyczny ukształtowany w XIX w.. Akcja oparta jest na konflikcie obyczajowym, społecznym lub psychologicznym; występuje niewiele postaci, dialogi korzystają z mowy potocznej i odmian regionalnych oraz środowiskowych języka. Przykłady: G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej; L. Kruczkowski, Niemcy.

  Elegia - smutny, melancholijny utwór liryczny; pojecie to obejmuje nie tylko pieśni żałobne, ale także rozpamiętujące tematy ogólnoludzkie (śmierć, przemijanie, wojny, itd.). Przykład: K. K. Baczyński, Elegia o... [chłopcu polskim].

  Epos (epopeja) - obszerny wierszowany utwór epicki, ukazujący dzieje historycznych lub legendarnych bohaterów na tle momentu dziejowego ważnego dla danej społeczności; elementy charakterystyczne: wielowątkowość, obszerne opisy, inwokacja. Przykłady: Homer, Iliada, Odyseja (epos homerycki - przenikania świata ludzi i bogów); Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz; epos rycerski (Pieśń o Rolandzie).

  Fraszka - krótki wierszowany utwór zakończony puentą, zazwyczaj żartobliwy, oparty na dowcipnym pomyśle. Przykłady: J. Kochanowski, Na zdrowie, Na lipę, Na nabożną.

  Hymn - uroczysta pieśń pochwalna. Przykład: J. Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie...

  Hymn narodowy - pieśń patriotyczna wyrażająca poczucie wspólnoty narodowej. Przykład: J. Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego.

  Komedia - gatunek dramatu wywodzący się z wesołych pieśni obrzędowych ku czci Dionizosa. Zaliczamy tu utworu o pogodnej tematyce i pomyślnym dla bohaterów zakończeniu. Obecność komizmu: sytuacyjnego, postaci (charakterologicznego), języka. Przykłady: A. Fredro, Zemsta; Molier, Świętoszek.

  Legenda - nasycona elementami fantastycznymi opowieść oparta na motywach chrześcijańskich (głównie o życiu świętych i męczenników). Od końca XVIII w. legendę kojarzy się z podaniami ludowymi. Przykłady: Legenda o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, Legenda o św. Aleksym.

  Mit - opowieść (pierwotnie ustna) o ważnych wydarzeniach wchodzących w skład wierzeń danej społeczności, wyjaśniająca pochodzenie bóstw, sposób powstania świata, człowieka, zjawisk przyrody. Przykłady: Demeter i Kora, Dedal i Ikar, opowieści o powstaniu świata (mity kosmogoniczne).

  Nowela - krótki, jednowątkowy utwór epicki o zwartej akcji i wyraźnie zarysowanym punkcie kulminacyjnym. Przykłady: H. Sienkiewicz, Sachem; B. Prus, Kamizelka.

  Oda - utwór liryczny o charakterze pochwalnym, utrzymany w podniosłym, patetycznym tonie, sławiący np. czyny bohaterów, wydarzenia, idee. Zazwyczaj rozpoczyna się apostrofą. Przykład: A. Mickiewicz, Oda do młodości.

  Opowiadanie - niewielki, zwykle jednowątkowy utwór epicki, o kompozycji bardziej swobodnej niż w przypadku noweli. Przykłady: J. Iwaszkiewicz, Ikar; A. Czechow, Śmierć urzędnika.

  Pieśń - najstarszy gatunek liryczny, cechuje się podziałem na strofy i wyrazistym zrytmizowaniem; w wielu pieśniach występują powtórzenia, np. refreny. Odmiany gatunkowe: pieśń ludowa, żołnierska, biesiadna, rewolucyjna, religijna, żałobna, weselna, pochwalna. Przykłady: J. Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce; F. Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim.

  Podanie - opowieść ludowa nasycona pierwiastkami fantastycznymi i dotycząca historycznych lub legendarnych postaci, miejsc, wydarzeń. Podania opowiadają o mitycznych początkach danej zbiorowości, władcach, ważnych dla ludowej wyobraźni postaci. Przykłady: O smoku wawelskim, O Popielu, O brodnickim rynku.

  Poemat - obszerny, zazwyczaj wierszowany utwór epicki lub liryczny. Poemat sam w sobie nie jest gatunkiem literackim, ponieważ jest to określenie zbyt ogólne (poszczególne typy poematów mogą się od siebie bardzo różnić, np. poemat dygresyjny, epicki, heroikomiczny, liryczny, opisowy).

  Poemat heroikomiczny - gatunek epicki, do którego należą utwory będące parodiami eposów. Efekt komiczny osiągnięty zostaje dzięki kontrastowi między patetycznym stylem narracji, służącej do opisywania wiekopomnych czynów, a błahą, przyziemną tematyką (np. wojna mnichów toczona na sandały i kufle w Monachomachii I. Krasickiego).

  Powieść - obszerny, wielowątkowy utwór epicki. Przykłady: H. Sienkiewicz, Krzyżacy, S. Żeromski, Syzyfowe prace. Odmiany gatunkowe: powieść biograficzna, epistolarna (w formie listów), fantastyczna, historyczna, kryminalna, przygodowa, psychologiczna, społeczno-obyczajowa.

  Przypowieść (parabola) - dydaktyczny gatunek epicki; obejmuje utwory, w których dla pełnego zrozumienia przesłania należy odejść od znaczenia dosłownego i przejść do sensu ukrytego. Przykład: O synu marnotrawnym, O dobrym pasterzu.

  Satyra - pierwotnie utwór wierszowany z pogranicza epiki (narracyjność) i dramatu (obecność dialogów i monologów), obecnie wymykający się ścisłej klasyfikacji gatunkowej. Satyra ośmiesza ludzkie postawy i zachowania, posługując się karykaturą, komizmem, ironią, groteską, itp. Przykłady: I. Krasicki, Żona modna, Pijaństwo, Do króla.

  Sonet - 14-wersowy utwór poetycki; zwykle dwie pierwsze zwrotki utworu liczą po 4 wersy i mają charakter opisowy lub narracyjny, natomiast dwie kolejne są trzywersowe i zawierają refleksję, podsumowanie. Przykłady: J. A. Morsztyn. Do trupa; A. Mickiewicz, Stepy akermańskie.

  Tragedia - najstarszy gatunek dramatyczny, w którym siła napędową akcji jest konflikt pomiędzy poważnymi, niemożliwymi do pogodzenia racjami, np. prawem ludzkim i prawem boskim (konflikt tragiczny). Bohater znajduje się w sytuacji bez wyjścia i jest skazany na klęskę. W tragedii antycznej upadek bohatera ukazywany był w sposób patetyczny, mający wzbudzić w widzach litość i trwogę (katharsis). Przykłady: Sofokles, Antygona; J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich.

  Tragikomedia - gatunek dramatyczny, w którym elementy tragiczne (patos, tragizm, styl podniosły) i komiczne (komizm, język potoczny) łącza się ze sobą. Przykład: Molier, Mizantrop.

  Tren - utwór liryczny poświęcony osobie zmarłej, rozpamiętujący jej zalety i wyrażający żal z powodu jej odejścia. Przykłady: J. Kochanowski, Treny; W. Broniewski, Obietnica, W zachwycie i grozie.

  Nauka o języku
  Części mowy
  Części zdania
  Fonetyka
  Wypowiedzenia złożone
  Związki frazeologiczne
  Związki składniowe
  Ortografia
  bym, byś, by...
  ch, h
  -ji, -ii, -i
  ó, u
  partykuła nie
  rz, ż, sz
  użycie łącznika
  wielka i mała litera
  Teoria literatury
  Rodzaje i gatunki
  Środki stylistyczne
  Formy wypowiedzi
  W przygotowaniu
  Copyright © OB 2009-2017

  255445 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.6 | Coffee Time Theme by Gry Online

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie